Brand- och personsäkerhet

Tunnel- och undermarksanläggningar, infrastrukturprojekt och andra komplexa samhällsbyggnadsprojekt som tät och tredimensionella byggnader/anläggningar behöver erfaren och kompetent teknikleding inom brand- och personsäkerhet.

Vi tar fram skyddskoncept och utifrån beställarens önskemål så stödjer vi eller leder brand- och personsäkerhetsarbetet i projektet. Beställarens ambitionsnivå och lagens krav och intentioner är viktiga i framtagandet av skyddskonceptet.

I arbetet med brand- och personsäkerhet är vi med i alla faser som planering och projektering, genomförandet och driftsättningen. Våra projektledare och specialister fungerar som beställarens ombud i alla frågor som rör säkerheten, i projektets alla faser.

RiskTec Projektledning medverkar till nya skyddslösningar som behövs för att möta morgondagens behov inom samhällsbyggnad. Vi utför utredningar och medverkar i forskningsuppdrag samt leder verifiering/provning av nya koncept och material.