Skip to main content

BAS-P / BAS-U

Under ett projekts livslängd kommer det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för produktion och planering (BAS-P) och en för utförandeskedet (BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnarens roll är att samordna, koordinera och säkerställa att en god arbetsmiljö upprätthålls på byggarbetsplatsen och att aktivt arbeta för att inga risker eller olyckor inträffar.

Byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P) har som uppgift att samordna de olika projektörerna så att det inte uppstår arbetsmiljörisker under byggskedet eller driftskedet. Några exempel på de arbetsuppgifter som BAS-P har är att:

  • Samordna projektörer, ex. konstruktörer och arkitekter.
  • Säkerställa att en arbetsmiljöplan (AMP) upprättas om detta krävs.
  • Byggnads- eller anläggningsarbeten kan genomföras utan att ev. arbetsmiljörisker uppstår genom, detta genom att säkerställa att projektering och planering har genomförts noggrant.

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U) ska delta i planering och samordna arbeten under byggskedet så att inte arbetsmiljörisker uppstår på byggarbetsplatsen. Några exempel på de arbetsuppgifter som BAS-U har är att:

  • Säkerställa att entreprenörer följer de arbetsmiljöregler som finns på arbetsplatsen
  • Leda och samordna byggarbetsmiljöarbetet under byggskedet.
  • Säkerställa skyddsregler och organisera skyddsarbetet på byggarbetsplatsen
  • Säkerställa att det finns en aktuell arbetsmiljöplan under byggskedet.

Vi stödjer våra kunder som byggarbetsmiljösamordnare både under planeringsskedet (BAS-P) och under utförandeskedet (BAS-U).

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?