Hållbarhet och Miljö

Projektledningen på större infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt behöver systematiskt arbeta med sina miljöaspekter och ha konkret kunskap för att hantera dessa.

RiskTec Projektlednings miljöspecialister och miljösamordnare stödjer projektledningen i projektets samlade miljöarbete. Säkerställer lagefterlevnad och kravuppfyllnad i både innehåll och kvalitet. Val av material, processer och arbetsmetoder är avgörande både i design och utförandefas för att uppfylla god hållbarhet.

Arbetet innebär att leda och planera det samlade miljöarbetet, kravställa och samordna utredningar, föra dialog med myndigheter, hantera avvikelse och miljötillstånd för byggverksamhet, utföra provtagning och analys, arbeta med prövning av miljöfarlig verksamhet, ta fram och underhålla miljöplan, riskbedömning och relevant dokumentation.

Risktecs miljöspecialister har kompetens inom flera miljöområden, så som
     • Masshantering
     • Grundvatten och länshållningsvatten
     • Urval och godkännande av kemikalier, maskin och material
     • Avfallshantering
     • Klimatkalkyl
     • Bullermätningar
     • Damm
     • Miljöutbildning
     • Luftutsläpp

Vårt team ger också stöd för hantering av vattenreningsverk, kontroll av vattenreningsprocessen, analys av avloppsvatten, val av önskad behandling i enlighet med avloppsegenskaper och utarbetad lösning för att minska föroreningarna.