Tunnelsäkerhet

En av RiskTec Projektlednings specialistkompetenser är tunnelsäkerhet. Vi har medarbetare som arbetat med tunnelsäkerhet i Förbifart Stockholm, Citytunneln i Malmö, Citybanan i Stockholm, Fehmarn Bält-tunneln i Danmark och Tyskland, Hagastaden, Södra länken och Norra länken i Stockholm, Slussen m fl.

Tunnelsäkerhet handlar om alla säkerhetsaspekter som hör ihop med en tunnel. Det handlar många gånger om personsäkerhet men även tillgänglighet och miljö. Vi tar fram säkerhetskoncept och utifrån beställarens önskemål så stödjer vi eller leder riskhanteringsarbetet i projektet. Beställarens ambitionsnivå och lagens krav och intentioner är viktiga i framtagandet av säkerhetskonceptet. Våra projektledare och specialister fungerar som beställarens ombud i alla frågor som rör tunnelsäkerhet, i projektets alla faser.

Ett säkerhetskoncept för tunnel ska hantera skyddssystem rörande trafiksäkerhetsaspekter, brandförlopp, explosioner från farligt godstransporter, utsläpp av farliga ämnen från farligt godstransporter, räddningstjänstens insatsmöjligheter, personsäkerhet och utrymning samt säkerhetsaspekter under tunnelbygget.

Tunnelsäkerhetsarbetet innebär många gånger ett systematiskt arbete tillsammans med projektledning i alla faser som planering och projektering, genomförandet och driftsättningen.