Arne Brodin är brandingenjör och senior konsult med inriktning på tunnelsäkerhet under de senaste 20 åren inom både väg och järnväg. Arbetet har omfattat samtliga skeden i en infrastrukturprocess från planer i tidiga skeden till driftsättning av färdig anläggning. Oftast har arbetet utförts i ledande ställning inom t. ex. Arlandabanan, Ringenprojektet med Södra och Norra Länken, Citybanan, Citytunneln samt Öresundsförbindelsen. Under senare tid har uppdragen fokuserat på scenarioövningar med koppling till ledning av verksamheten, rutiner och kommunikation. Har 12 års erfarenhet från aktiv räddningstjänst och 12 års erfatenhet inom SOS Alarm som larmchef och direktörsassisten med ansvar för planering.

Bo Wahlström är brandingenjör med inriktning mot brandskydd, tunnelsäkerhet och samhällsrisker. Jobbar bland annat i projekten Slussen, Getingmidjan, Mälarbanan. Har medverkat i Citybanan och forskningsprojektet ”Säkerhetsmål för trafikanter i väg- och spårtunnlar”. Tio års erfarenhet från räddningstjänsten

Carina Wänglund är i grunden civ ing väg- och vatten och har i hela sitt yrkesliv jobbat som konsult  inom risk- och säkerhet. De senaste åren har främst rört infrastrukturprojekt och tunnlar. Att jobba stora infrastrukturprojekt och se resultatet av dessa är mycket roligt - det är intressant att jobba med både tekniska frågor men även att kunna stötta projektledare att leda och styra sin organisation för att uppnå sina mål. Att jobba med risker i olika former och skeden av ett projekt är mycket givande.

David Fredriksson är civilingenjör från KTH och har ett brinnande intresse för teknik och projektmetodik. Han har många års erfarenhet av projektstyrning med en spetskompetens inom riskhantering. David har varit verksam inom flertalet komplexa miljardprojekt i roller från projektingenjör till specialist hos uppdragsgivare som Stockholm vatten och avfall, Trafikverket och Norrvatten.

Elli Isaakidou är miljöingenjör med bakgrund inom geologi, men hon jobbar med miljöfrågor eftersom hon tycker att är det mycket mer utmanande och spännande. Hon har jobbat i Förbifart Stockholm tidigare som miljösamordnare. Hon har erfarenhet av att utreda miljötillbud och -olyckor, vattenhantering och provtagning, kemikaliehantering, avfallshantering och bullermätningar. Hon har även varit engagerad i forskning inom vattenreningsprocesser och biogasproduktion på Hammarby Sjöstadsverk-IVL.

Erik Walldorf är Civilingenjör med inriktning mot riskhantering, arbetsmiljö och miljö. Jobbar nu som BAS-U på Program Roslagsbanans utbyggnad. Har erfarenhet från byggprojekt åt AstraZeneca, systemsäkerhetsarbete för FMV och arbete som säkerhetssamordnare åt VA SYD.

Henric Helgesson är riskingenjör med huvuduppgifter inom infrastruktur och industri. Hans arbetsuppgifter består i huvudsak av arbetsmiljösamordning och risksamordning. Han arbetar på RiskTec sedan vintern 2016. Henric har erfarenhet från uppdrag som Citybanan, Arlanda flygplats, Stockholms Framtida Avloppsrening och Holmen Paper

Jörgen Gustavsson är konsult /Civilingenjör med inriktning på projektledningsstöd inom systemsäkerhet, kvalitet och risk. Arbetar nu med projekt Getingmidjan, renoveringen av järnvägen mellan Centralen och Södra Station. Har mer än trettio års erfarenhet från arbete med komplexa system och organisationer inom försvaret, kärnkraftindustrin och trafikinfrastruktur.

Leon Degreef är arbetsmiljöspecialist. Han har jobbat många år med stora entreprenörer i Sverige, England och Nya Zeeland, huvudsakligen med arbetsmiljö och produktion. Leon har bl a arbetat sju år med Nya Karolinska Solna som arbetsmiljösammordnare och två år med nya Huddinge Sjukhus CHOPIN. Leon jobbar nu sedan ett antal år tillbaka som Byggledare Arbetsmiljö inom FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana). I rollen ingår uppföljning av entreprenörens dagliga arbetssätt och hantering av Bas-U frågor.

Lovisa Johnson är civilingenjör Väg och vatten och har arbetat inom samhällsbyggnad sedan 2001. Det har innefattat uppdrag åt kommuner, landsting, myndigheter, fastighetsbolag och entreprenörer i allt från tidiga skeden till utförande. Lovisa har arbetat som projekt- och projekteringsledare samt med riskhantering i flera av Stockholms största infrastukturprojekt. I bakgrunden finns flerårig erfarenhet som projekterande konsult vid geotekniska utredningar, bergprojektering, riskhantering och arbetsmiljö.

Morgan Engdal har arbetat med övergripande riskhantering inom industri och i bygg- och anläggningsprojekt, liksom specifika uppgifter rörande riskanalys, åtgärdsprogram, katastrofplanering, försäkring, arbetsmiljösamordning, säkerhetsfrågor och kvalitetsledning. Morgan har även erfarenhet från ledande befattningar inom såväl industrin, som inom försäkringsbranschen och har under flera år även haft olika ledande befattningar. 

Nicholas Boström är Civilingenjör från KTH samt har en Magisterexamen inom kvalitetssystem. Har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och implementera projektstyrningsprocesser i stora och komplexa projekt. Arbetar även med utbildning inom projektledning samt projektmetodik och är idag aktiv inom flertalet stora projekt i Stockholmsområdet med uppdragsgivare som Swedavia, Norrvatten och Stockholm vatten och avfall

Niklas Nilsson är Anläggningsingenjör med inriktning om infrastruktur. Han har jobbat inom många olika roller inom branschen men tyngdpunkten har varit mot Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordning under utförandeskedet samt riskhantering i projekt. Han har jobbat på projekt så som Gasoljeprojektet Lysekil, Ormen Lange Nyhamna, Tvärbanan Solnagrenen, Citybanan, Mälarbanan och Förbifart Stockholm. Niklas jobbar idag som BAS U för utbyggnad av vindkraft och är partner till RiskTec.

Oskar Jansson är Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering med inriktning mot brand, tunnelsäkerhet och samhällsrisker. Arbetar som kravställande specialist inom FUT. Har också tidigare erfarenhet från andra stora tunnelprojekt och vid framtagande av brandskyddskrav inom Trafikförvaltningen, Trafikverket och forskningsprojektet ”Säkerhetsmål för trafikanter i väg- och spårtunnlar”

Patrik Hult arbetar som seniorkonsult, med erfarenhet från alla skeden av bygg- och infrastrukturprojekt. Uppdragen har ofta varit inriktade mot brand- och personsäkerhet i undermarksansläggningar, främst trafiktunnlar och stationer under mark,  t.ex. Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg. De senaste åren har Patrik varit verksam som projekteringsledare för nya system med automatiska plattformsdörrar i Stockholm, dels i Citybanan dels i Tunnelbanan.

Per Rohlén är seniorkonsult och har ca 50 års erfarenhet av räddningstjänst, förebyggande och skadeavhjälpande arbete, utbildning och tillsyn. Per är genom sin erfarenhet kunnig inom tunnelsäkerhet, räddningsinsatser, förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och brandtekniskt utredningsarbete. Per har arbetat som räddningsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm med tillsyn av länets räddningstjänster och samverkan med andra räddningstjänstorganisationer som huvuduppgift. Som projektledare hos RiskTec arbetar Per med flera tunnelprojekt och har deltagit olika forskningsprojekt avseende räddningsinsatser i undermarksanläggningar.

Ulrika Persson är miljöspecialist och har arbetat inom miljöområdet sedan 1996. Hon har bred erfarenhet, med spetskompetens inom materialval, avfall och kemikalier. Ulrika är van att arbeta både strategiskt och operativt med att exempelvis utföra miljöronder, stötta berörda i bygg- och anläggningsprojekt, hålla utbildningar och delta i revisioner. Hon har även erfarenhet av miljöledningssystem, SundaHus, Byggvarubedömningen, miljölagstiftning, att ta fram miljökrav vid upphandling, upprättande av rutiner med mera. Ulrika har 15 års anställning inom Stockholms stad och är väl insatt i stadens olika program med miljöanknytning. Sitt första uppdrag på Risktec är som miljösamordnare i Stockholm Vatten och Avfalls SFA-projekt (Stockholms Framtida Avloppsrening)

Ulrika Wase är kvalitetssamordnare och har arbetat med strategiskt och operativt kvalitetsarbete i flera stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm, Ostlänken och Nya Tunnelbanan. Hon har även arbetat med riskhantering och kravhantering. Ulrika har i 15+ år haft olika ledande roller och har även erfarenhet från telekombranschen. Som bas har hon en civilingenjörsexamen från KTH och en civilekonomexamen från Stockholms universitet. De uppdrag som passar Ulrika bäst är där hon kan kombinera strategiskt långsiktigt förbättringsarbete med att lösa konkreta utmaningar i projekten.