Skip to main content

Roslagsbanans utbyggnad

I Roslagsbanans utbyggnad, som pågått sedan 2010, har cirka 22 kilometer dubbelspår där tågen nu kan mötas, byggts. Region Stockholm/ SL rustar upp stationer, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. De tåg som idag rullar på Roslagsbanan är upprustade och de första av de helt nya tågen har kommit till Sverige och genomför tester på banan.

Med fler sträckor med dubbelspår, nya tåg och säkrare övergångar är det möjligt att i framtiden ha en tätare trafik med färre störningar på Roslagsbanan. Målsättningen är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande. 

Risktec har bidragit med kompetens inom områdena BAS U, BAS P och miljöhandläggare.